Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Raad Van State

In het regeringscentrum van Den Haag zetelt de Raad van State. De Raad van State heeft twee functies. Enerzijds is hij onafhankelijk adviseur van regering over wetgeving en bestuur en anderzijds is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een zogenoemd Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook.

Wie vormen de Raad van State?

In de wet is geregeld dat de Koning voorzitter is van de Raad van State. Verder kunnen één of meer leden van het Koninklijk Huis zitting hebben in de Raad. In elk geval de vermoedelijke troonopvolger heeft hierin zitting vanaf haar/zijn achttiende verjaardag. Op dit moment heeft naast Koning Willem-Alexander ook Koningin Máxima zitting in de Raad. De dagelijkse leiding van de Raad van State is in handen van een Vice-President. Sinds 2012 bekleedt mr. J.P.H. Donner deze functie. De Raad van State telt ten hoogste 28 gewone leden (staatsraden). Voorts kunnen maximaal 50 staatsraden in buitengewone dienst worden benoemd. Zij nemen in het algemeen alleen deel aan de rechtsprekende taken van de Raad.

Afspiegeling samenleving

De Koning benoemt de staatsraden voor het leven. De ministerraad draagt de leden voor, waarbij de Raad zelf een aanbeveling doet. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar wordt ontslag verleend. Bij de benoeming van leden wordt gelet op bekwaamheid en ervaring op de terreinen van wetgeving, bestuur en rechtspraak. Tevens wordt daarbij gestreefd naar een samenstelling, die de verscheidenheid van politieke en maatschappelijke stromingen in ons land weerspiegelt. De organisatie van de Raad van State bestaat verder uit 600 medewerkers, van wie circa 225 jurist zijn. De Secretaris heeft de leiding over de ambtenaren.

Adviezen over wetgeving en bestuur

De Raad brengt zijn adviezen over wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur en goedkeuringswetten voor internationale verdragen uit aan het staatshoofd. Deze adviestaak is geregeld in de Grondwet en in de Wet op de Raad van State. Tijdens de uitoefening van de adviestaak let de Raad op onder meer de beleidsanalytische, de juridische en de wetstechnische kwaliteit. De Raad is voor dit werk verdeeld in vier Afdelingen die elk de voorstellen van twee of drie ministeries behandelen. Deze vier Afdelingen vormen samen de zogeheten Volle Raad. De Volle Raad vergadert gedurende het hele jaar elke woensdagmiddag.
 

Afdeling bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak spreekt recht in hoogste instantie in geschillen tussen de burger en de overheid. Zo kan het zijn dat een burger of ondernemer het niet eens is met een beslissing van een gemeente, een provincie, een waterschap of de centrale overheid. Bekende voorbeelden zijn geschillen omtrent bouwvergunningen, handhavingsgeschillen, subsidies en beslissingen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarnaast behandelt de Afdeling een groot aantal zaken op het gebied van bestemmingsplannen en milieu. Voorbeelden van aansprekende zaken die bij de Raad van State behandeld worden, zijn beroepen tegen grote projecten als de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de Betuweroute, de Hoge-Snelheidslijn en van de vijfde landingsbaan op Schiphol. Sinds de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000, spreekt de Raad van State ook in hoogste instantie recht in vreemdelingenzaken.

De site van de Raad van State

Social media