Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2021

Wilt u weten hoe u uw stem kunt laten horen in Den Haag? Op deze pagina leest u hoe wetgeving tot stand komt en wat u kunt doen. Door uw mening te geven kunt u politiek Den Haag beïnvloeden.

Ruim vierhonderd jaar geleden beslisten statige lieden aan het Binnenhof over het lot van de burgers in de Nederlanden. In de eeuwen daarna zijn de rechten van alle Nederlanders steeds uitgebreid, dankzij de inzet van bewegingen, belangengroepen en politieke partijen, maar ook door de vasthoudendheid van enkelingen.

Door uw mening te laten weten, kunt u de politiek beïnvloeden. Door te stemmen, bepaalt u mede hoe en door wie Nederland wordt bestuurd. Maar ook na de verkiezingen is kritiek en invloed op het doen en laten van de regering en de Tweede Kamerleden mogelijk. Als individu hebt u vaak weinig invloed. Als u zich verenigt met mensen met dezelfde mening en gemeenschappelijke belangen kunt u uw denkbeelden met meer kracht naar voren brengen. Hier vindt u een overzicht van de verschillende manieren om uw mening en denkbeelden kenbaar te maken aan het parlement.

Media

In de pers en bij de omroep kunt u kritiek uiten op de regering en het parlement en zo proberen om de publieke opinie te beinvloeden.

Buitenparlementaire groepen: lobby's

U kunt zich aansluiten bij een maatschappelijke organisatie of beweging, die de politiek probeert te beïnvloeden. Lobbyen is het behartigen van belangen. Als er in de wetgeving iets moet worden geregeld, of als er nieuw beleid wordt gemaakt, kan met lobbyen daarop invloed worden uitgeoefend. Er zijn organisaties en regionale en lokale overheden die een lobbyist fulltime in dienst hebben. Die persoon is dan permanent in de Tweede Kamer aanwezig. Soms huurt een organisatie een lobbyist in via een bureau.

Demonstreren en actie voeren

Als u uw mening over een bepaald maatschappelijk onderwerp onder brede aandacht wilt brengen, kunt u demonstreren of op een andere manier actie voeren.

Contact met Tweede Kamerleden

Kamerleden zijn uw politieke vertegenwoordigers. Als u hen wilt spreken of uw mening wilt geven, kunt u hen op verschillende manieren benaderen.

Schrijf jou kamerlid

Er wordt veel gesproken over omgangsregelingen, kinderalimentatie, jeugdzorg en echtscheidingen. De wetgeving wordt op deze gebieden aardig door elkaar geschud. Iedereen wil alleen maar het beste en hiervoor een goede oplossing zoeken. Als je vindt dat de ingediende wet of regel niet voldoet aan je eisen of er mist iets dat de aandacht verdiend kun je een mail of brief schrijven aan je kamerlid.

Als je een brief wilt sturen dan kunnen je dit doen naar het volgende adres:

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

t.a.v. [naam Commissie, Fractie, Kamerlid]

Maak wel duidelijk voor wie de brief is bestemd.

Via deze link krijg je alle kamerleden te zien die zitting hebben in de tweede kamer
Veel kamerleden hebben hun e-mailadres op hun persoonlijke pagina staan

Social media