Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2022

Naamswijziging

 • Wat is het verschil tussen naamswijziging en naamskeuze?
 • Naamswijziging is niet hetzelfde als naamskeuze. Van naamskeuze is sprake als een kind de achternaam krijgt van een van de ouders bij geboorte, erkenning, adoptie of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.
 • Welke achternaam mag worden gekozen?
 • De achternaam van een minderjarig kind kan worden gewijzigd in die van de ouder wiens naam het kind niet heeft of in die van de verzorger / andere opvoeder (stiefouder of pleegouder)
 • Wanneer kan de achternaam van een minderjarig kind worden gewijzigd?
 • na een scheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of het verbreken van de buitenhuwelijkse samenleving. Het kind kan dan de naam krijgen van de ouder die het kind verzorgt en opvoedt; als een ouder het kind samen met een nieuwe partner (die niet de ouder is) opvoedt. Het kind kan dan de naam krijgen van deze partner; als een kind wordt opgevoed en verzorgd door pleegouders. Het kind kan dan de naam krijgen van een van de pleegouders.
 • Wat zijn de voorwaarden voor wijziging van de achternaam van een minderjarig kind?
 • Voor toewijzing van een verzoek om wijziging van de achternaam een minderjarig kind, moet u in eerste instantie voldoen aan de verzorgingstermijn. Daarnaast gelden voorwaarden voor de indiener(s) van het verzoek
 • Wat is een verzorgingstermijn?
 • Degene om wiens naam wordt gevraagd, moet het kind gedurende diens minderjarigheid een bepaalde aaneengesloten periode hebben verzorgd en opgevoed. Dat moet zijn gebeurd onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek. De verzorgingstermijn is: voor een kind jonger dan twaalf jaar: vijf jaar; voor een kind van twaalf jaar of ouder: drie jaar.
 • Ik ben gescheiden, wanneer begint dan de verzorgingstermijn?
 • In het geval van een echtscheiding gaat de verzorgingstermijn in op de datum waarop het vonnis tot echtscheiding (van de moeder en de (juridische) vader) is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Bij verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving geldt de datum waarop u volgens de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie uit elkaar bent gegaan
 • Wie mag een verzoek tot naamswijziging indienen?
 • Het verzoek om naamswijziging van de achternaam van een minderjarig kind moet worden gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind, samen met degene van wie de naam voor het kind verzocht wordt
 • Wie zijn nou de wettelijke vertegenwoordigers?
 • De wettelijke vertegenwoordiger is degene die het gezag heeft over het minderjarige kind. Het gezag kan worden uitgeoefend door de ouder(s), door de ouder en zijn of haar partner samen, door een voogd of door twee voogden gezamenlijk (dit kunnen de pleegouders zijn).
 • Ik ben gescheiden en wij hebben beide het ouderlijk gezag, kan dan de naamswijziging niet doorgaan als een ervan tegen is?
 • Wanneer beide ouders het gezag hebben, moeten beide ouders het verzoek tot naamswijziging ondertekenen. Wanneer het verzoek door één van de gezaghebbende ouders niet is ondertekent, wordt het verzoek tot naamswijziging afgewezen. Het geschil tussen de ouders met gezag, kan (met behulp van een advocaat) aan de rechter worden voorgelegd. De rechter probeert eerst overeenstemming tussen de ouders te krijgen. Lukt dit niet, dan neemt de rechter een beslissing die in het belang van het kind is.
 • Hoe zit het als er maar een ouder het gezag heeft?
 • Als één van de ouders het gezag over het kind heeft, kan deze ouder naamswijziging verzoeken. Kinderen ouder dan twaalf jaar moeten daar zelf mee instemmen. Ook de andere ouder (die niet het gezag heeft over het kind) moet er in beginsel mee instemmen.
 • Welke gronden zijn er om toch de naamswijziging door te laten gaan, als ik weiger eraan mee te werken?
 • De weigerende ouder is onherroepelijk veroordeeld vanwege het plegen van misdrijven tegen het kind. De verzoeker kan aantonen dat de ouder van wie het kind de naam heeft, niet of nauwelijks met het kind heeft samengeleefd.
 • Welke gevolgen heeft naamswijziging voor b.v. kinderalimentatie of familierechtelijke betrekkingen?
 • Een naamswijziging heeft geen verandering van de familierechtelijke betrekkingen tot gevolg. Ook heeft naamswijziging geen invloed op alimentatieverplichtingen. Dit houdt in dat u alimentatie moet blijven betalen en er nog altijd erfrecht geldt.
 • Hoe verloopt een behandeling tot verzoek tot naamswijziging?
 • Nadat u heeft betaald, stelt Justis een onderzoek in. Hierbij worden gegevens in de BRP opgezocht en kunnen belanghebbenden hun mening over de ingediende aanvraag geven. Woont u in het buitenland, dan stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken, op verzoek van Justis, een onderzoek in. 3. U krijgt uiterlijk binnen 20 weken een beslissing op uw aanvraag. Het kan langer duren wanneer bijvoorbeeld: • u niet de vereiste bijlagen meestuurt; • u niet aangeeft om welke reden u naamswijziging verzoekt; • u of een andere belanghebbende in het buitenland woont.
 • Hoe en wanneer teken ik bezwaar aan?
 • Een bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van de beslissing. Het bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en zo mogelijk moet een kopie van de beslissing worden meegestuurd. In principe worden vervolgens de betrokkenen opgeroepen voor een hoorzitting, waarna opnieuw een beslissing wordt genomen. Alle betrokkenen krijgen hiervan bericht.
 • Wat moet er in een bezwaarschrift staan?
 • In het bezwaarschrift moet in ieder geval worden vermeld: naam en adres van degene die bezwaar maakt; datum waarop het bezwaarschrift is geschreven; een omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt; de reden(en) waarom er bezwaar wordt gemaakt.
 • Kan ik ook onderhandelen tijdens de procedure, b.v. over alimentatie?
 • Soms wil de ouder die bezwaar heeft gemaakt de bezwaren intrekken als de alimentatiebetaling kan worden gestopt of het kind afziet van zijn wettelijk erfdeel. Dergelijke voorwaarden zijn in strijd met de wet. In de procedure voor naamswijziging wordt daarmee geen rekening gehouden.
 • Kan ik na het afwijzen van mijn bezwaarschrift nog in hoger beroep?
 • Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in het arrondissement waar u woont. Wordt u door de sector bestuursrecht van de rechtbank in het gelijk gesteld, dan moet de minister van Justitie een nieuwe beslissing nemen. Als u in het ongelijk wordt gesteld, kunt u nog in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Kan ik een bezwaar indienen als mijn kind(eren) ouder dan 12 jaar zijn?
 • Gaat het om naamswijziging van een kind van 12 jaar en ouder en van een meerderjarige dan zullen eventuele bezwaren van andere belanghebbenden (bijvoorbeeld degene van wie de verzoeker de naam draagt) in het algemeen geen aanleiding zijn het besluit te vernietigen als verder aan alle voorwaarden is voldaan.
 • Zijn er ook brochures te krijgen over dit onderwerp?
 • Op dit adres staan de brochures van de overheid
 • Zijn er ook kosten verbonden aan naamswijziging?
 • Er zijn kosten verbonden aan naamswijziging. De hoogte kan verschillen van jaar tot jaar. Op dit adres vindt u de kosten

Social media