Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2023

Alimentatie

 • Wat is alimentatie?
 • Na een echtscheiding blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Dit heet onderhoudsplicht. Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud, oftewel alimentatie. Meestal is er bij alimentatie sprake van een geldbedrag. Betaalt één van de ex-partners bijvoorbeeld de huur en energierekeningen voor de ander, dan spreken we van alimentatie in natura.
 • Wanneer moet ik alimentatie betalen?
 • Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud. Deze plicht ontstaat als de inkomens tijdens het huwelijk behoorlijk verschillen. U bent vrij met uw ex afspraken te maken over alimentatie en deze vast te leggen in het echtscheidingsconvenant. Een verplichting kan voortvloeien uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?
 • De maximale termijn voor partneralimentatie bedraagt 12 jaar. Duurde uw huwelijk vijf jaar of korter en zijn er geen minderjarige kinderen bij betrokken? Dan is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Bij scheidingen uitgesproken voor 1 juli 1994, geldt nog een maximale termijn van 15 jaar. Voor echtscheidingen per 1-1-2020 wordt de duur van de partneralimentatie ingekort van 12 jaar naar de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van 5 jaar. De termijn begint vanaf de ontbinding van het huwelijk, dus vanaf de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Echtscheidingen uitgesproken voor 1-1-2020 hebben een maximale duur voor de alimentatie van 12 jaar.
 • Hoe lang moet ik alimentatie betalen voor mijn kinderen?
 • De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of u ook alimentatie betaalt aan uw kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn ofwel jongmeerderjarigen, hangt af van het feit of zij in hun eigen onderhoud voorzien. Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig.
 • Waar wordt rekening mee gehouden bij het vaststellen van alimentatie?
 • U en uw ex-partner zijn vrij afspraken te maken over de alimentatie, maar bij minderjarige kinderen toetst de rechter altijd de hoogte van het overeengekomen bedrag. Daarbij is het belangrijk hoe u de gemaakte afspraken over alimentatie vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Komt u er samen niet uit, dan bepaalt de rechter hoeveel kinderalimentatie betaald moet worden. Ook stelt de rechter vast wanneer en onder welke voorwaarden betalingen plaatsvinden. Gebleken is dat de kosten van minderjarige kinderen, afhangt van het aantal kinderen bij een bepaald gezinsinkomen. Dit is vastgelegd in de Trema-normen. De rechter zal nooit meer alimentatie laten betalen, dan het inkomen toestaat. In de praktijk gaan kinderen er vaak op achteruit.
 • Kan de hoogte van alimentatie wijzigen na verloop van tijd?
 • Mocht er in je situatie iets veranderen dan moet je via de rechtbank een nieuw verzoek indienen. Veranderingen zijn o.a.: ontslag of veranderingen in loon en door de wet hervorming kindregelingen is er veel veranderd. Op 9 oktober 2015 heeft De Hoge Raad aangegeven dat de alimentatiebehoefte van het kind niet verminderd door het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget moet worden meegenomen bij de vaststelling van de draagkracht van de alimentatie ontvangende ouder. Hierdoor en door het wegvallen van de buitengewone lastenaftrek is in veel gevallen een herziening van de kinderalimentatie mogelijk.
 • Kan ik afspraken maken over alimentatie?
 • U en uw ex-partner zijn zelf vrij afspraken te maken over de hoogte van alimentatie. Deze afspraken dienen vervolgens in een echtscheidingsconvenant vastgelegd te worden. Als er sprake is van minderjarige kinderen, toetst de rechter altijd het overeengekomen bedrag.
 • Kan ik alimentatie achterhouden als mijn kind(eren) van mij worden weg gehouden?
 • Dit mag nooit. Een rechter zal altijd tegen je beslissen als je dit doet, het is immers een eerste levensbehoefte voor je kind(eren) en geen pressie middel.
 • Wat is behoefte?
 • Op grond van het inkomen van de ouders wordt met behulp van een tabel de behoefte van de kinderen bepaald. Onder de behoefte van de kinderen wordt verstaan alle kosten voor het levensonderhoud van de kinderen die de ouders zelf betalen, dus exclusief de kinderbijslag.
 • Wat is het verschil met behoefte of draagkracht?
 • Of de ouders na de scheiding nog wel de financiële behoefte van hun kinderen kunnen opbrengen – zoals voor de scheiding – wordt bepaald aan de hand van de draagkrachtberekening.
 • Is er een maximum aan draagkracht en behoefte?
 • Een rechter hanteert verschillende criteria voor het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie en kinderalimentatie. Als er niet volledig aan beide alimentatiebehoeftes voldaan kan worden door de alimentatieplichtige, gaat de kinderalimentatie altijd voor de partneralimentatie.
 • Wat houdt het LBIO in?
 • Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) verricht wettelijke taken voor alimentatie. Het LBIO kan alimentatie innen als de alimentatieplichtige weigert te betalen. Dit geldt voor partneralimentatie en kinderalimentatie. Het LBIO kan ook berekenen op hoeveel alimentatie u recht heeft. Het LBIO werkt in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie.
 • Hoe bereken ik de alimentatie?
 • Op internet zijn diverse reken tools beschikbaar om de hoogte van kinderalimentatie en partneralimentatie te berekenen. Op de alimentatiepagina van de Stichting staat een formule en een uitleg als u dit handmatig wil doen.
 • Wie is eigenlijk onderhoudsplichtig?
 • Echtgenoten en geregistreerde partners hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen tot ze 21 jaar zijn. Ex-partners hebben een onderhoudsplicht als 1 van de partners te weinig inkomen heeft om van te leven. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u volgens de wet verplicht voor elkaar te zorgen en elkaar financieel te onderhouden. U kunt in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden andere afspraken maken. Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De alimentatieplicht voor uw kind geldt tot uw kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot uw kind 21 jaar wordt. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie.
 • Heb ik nog verplichtingen na mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap?
 • Na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap vervalt de onderhoudsplicht niet. Ook daarna moeten de partners voor elkaar blijven zorgen. Heeft één van de ex-partners na beëindiging van geregistreerd partnerschap of huwelijk niet genoeg inkomsten om van te leven? Dan moet de ander partneralimentatie betalen.
 • Wat doe ik met de alimentatie als mijn kind 18 jaar wordt en werkt?
 • In geval van gescheiden ouders waarbij de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld, wordt hetzelfde alimentatiebedrag aangehouden totdat het kind 21 jaar wordt. Dit komt doordat de kosten van opvoeding en verzorging in de praktijk nauwelijks verschillen van die van levensonderhoud en studie. Vanaf de 18e verjaardag wordt de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betaald. Mocht de kinderalimentatie voor jongmeerderjarigen vastgesteld of herzien worden, dan kijkt de rechter naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Nibud-normen of normen uit de Wet Studiefinanciering kunnen hierbij behulpzaam zijn.
 • Hoe leg ik afspraken vast m.b.t. de alimentatie?
 • Afspraken over partneralimentatie en eventueel kinderalimentatie, onderdeel van het ouderschapsplan, legt u vast in een echtscheidingsconvenant. U bent vrij samen met uw ex-partner zelf invulling te geven aan de echtscheiding, dus ook aan de alimentatie. Toch wordt hierbij vaak de hulp van minimaal één advocaat ingeschakeld, ook wel mediation genoemd. Zo houdt u de vaart erin, bespaart u de nodige kosten en blijft u ‘on speaking terms’.
 • Kan ik ook afspraken maken over de kinderalimentatie?
 • U en uw ex-partner zijn vrij afspraken te maken over de alimentatie, maar bij minderjarige kinderen toetst de rechter altijd de hoogte van het overeengekomen bedrag. Daarbij is het belangrijk hoe u de gemaakte afspraken over alimentatie vastlegt in een echtscheidingsconvenant.
 • Wat is nou 'grove miskenning van behoefte of draagkracht'?
 • Een overeenkomst betreffende levensonderhoud kan gewijzigd worden, als zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven. Hiermee is bedoeld dat, uitgaande van dezelfde gegevens, er geen duidelijke wanverhouding mag bestaan tussen de onderhoudsbij-drage waartoe de rechter zou hebben beslist en die welke partijen zijn overeengekomen. Het betreft dan gevallen waarin partijen onopzettelijk door onjuist inzicht of onjuiste gegevens van de wettelijke maatstaven zijn afgeweken. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie waarin partijen onbewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven en die waarin dat bewust is gebeurd. Indien namelijk zou komen vast te staan dat partijen bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven.
 • Als mijn kind 18 jaar wordt, waarmee moet ik dan rekening houden?
 • Jongmeerderjarige kinderen zijn kinderen van 18 tot 21 jaar. Tot de 21e verjaardag zijn ouders nog wettelijk verplicht bij te dragen in de vorm van een onderhoudsplicht. Deze plicht geldt voor alle ouders (stiefouders, adoptie-ouders, voogden etc,) en niet alleen voor gescheiden ouders. De kosten waarin voorzien moet worden zijn de ‘kosten voor levensonderhoud en studie’. Deze kosten komen in grote lijnen neer op de ‘kosten voor opvoeding en verzorging’, waarvoor de kinderalimentatie bedoeld is. Als een kind 18 wordt, blijft het zijn recht behouden op kinderalimentatie tot het 21e jaar. De alimentatie dient rechtstreeks uitbetaald te worden aan het kind, tenzij het kind zelf anders besluit.
 • Wanneer stelt de rechter een alimentatieregeling vast?
 • Spreekt u niets af, dan stelt de rechter de hoogte en regeling vast. Vraagt één van de partijen na scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de Gemeente onderzoeken of de ander een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt.
 • Moet ik lang betalen aan mijn ex-partner?
 • Ex-partners zijn vrij afspraken te maken over de duur van de partneralimentatie. Heeft u hier niets over afgesproken, dan gelden automatisch de wettelijke termijnen. De maximale duur voor partneralimentatie bedraagt 12 jaar. Duurde uw huwelijk niet langer dan vijf jaar en heeft u geen kinderen, dan is deze termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Deze wettelijke termijnen gelden ook bij het beeindigen van een geregistreerd partnerschap. Verder eindigt de partneralimentatie : bij overlijden van één van de ex-partners, bij hertrouwen, samenwonen, of aangaan van een geregistreerd partnerschap van de ontvanger, bij verstrijken van de onderling overeengekomen termijn of wettelijke termijn. Voor echtscheidingen per 1-1-2020 wordt de duur van de partneralimentatie ingekort van 12 jaar naar de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van 5 jaar. De termijn begint vanaf de ontbinding van het huwelijk, dus vanaf de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.
 • Er zijn nieuwe regels, gelden deze ook voor mij?
 • Ja, als u gescheidenbent na 1 juli 1994.
 • Ik ben gescheiden na 1 juli 1994, wat houd dit in voor de alimentatie?
 • Dan geldt de wettelijke termijn van 12 jaar of als het huwelijk niet langer geduurd heeft dan 5 jaar is de duur van de partneralimentatie maximaal 5 jaar
 • Stopt alimentatie automatisch?
 • Ja als voldaan is aan de onderling gemaakte afspraken of na het verstrijken van de wettelijke termijn, kunt u stoppen met betalen.
 • Kan de rechter ook een termijn vaststellen voor de alimentatieplicht?
 • De rechter steld een termijn vast als u er onderling niet uitkomt.
 • Wanneer gaat de periode van 12 jaar in?
 • Op het moment van inschrijving van de burgelijke stand
 • Hoelang duurt eigenlijk het huwelijk of geregistreerd partnerschap?
 • Tot het moment dat jullie uit elkaar gaan
 • Kan na 12 jaar om verlenging gevraagd worden voor de alimentatieplicht?
 • In sommige gevallen is het mogelijk de alimentatieduur te verlengen. Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij de rechter. Dit moet binnen drie maanden nadat de alimentatieplicht is afgelopen. Je moet wel kunnen aantonen dat het voor jou erg onredelijk is als de alimentatie wordt stopgezet.
 • Ik ben voor 1 juli 1994 gescheiden, wat nu met de alimentatie?
 • Zijn jullie gescheiden voor 1994, dan zit er geen maximum aan de duur van de partneralimentatie. In dat geval is de alimentatieverplichting levenslang. Als de alimentatie langer dan 15 jaar loopt kun je de rechter vragen de alimentatieplicht op te heffen.
 • Hoelang betaal ik als ik voor 1 juli 1994 ben gescheiden?
 • Zijn jullie gescheiden voor 1 juli 1994, dan zit er geen maximum aan de duur van de partneralimentatie. In dat geval is de alimentatieverplichting levenslang. Als de alimentatie langer dan 15 jaar loopt kun je de rechter vragen de alimentatieplicht op te heffen.
 • Waar moet een verzoek voor wijziging naar toe?
 • Wanneer de omstandigheden bij één van de ex-echtgenoten (of kinderen) wijzigen, heeft dit wellicht tot gevolg dat het vastgestelde alimentatiebedrag niet langer redelijk is. Wilt u een verzoek tot wijziging indienen? Dan moet u worden bijgestaan door een juridisch adviseur. Een rechter kan vervolgens opnieuw het alimentatiebedrag vaststellen.
 • Waar houd een rechter rekening mee?
 • Bij kinderalimentatie is het belangrijk ervoor te zorgen, dat de leefsituatie van de kinderen er zo min mogelijk op achteruit gaat. Bij minderjarige kinderen bepaalt de rechter wat een kind kost aan de hand van speciale tabellen. Het uitgangspunt hierbij is het aantal kinderen en het gezinsinkomen van voor de scheiding. De rechter stelt de hoogte vast in drie stappen:stap 1: vaststellen van het gezinsinkomen; stap 2: vaststellen van de kosten van een kind; stap 3: vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige.
 • Ik betaal alimentatie, kan ik de alimentatie verlagen?
 • In sommige gevallen is het mogelijk om de alimentatie te verlagen vanwege de wijzigingen van de overheid. Het feit dat u de belastingteruggave niet meer ontvangt betekent een verlaging van uw draagkracht. Dit is een reden voor wijziging. Is uw expartner alleenstaand, dan krijgt hij/zij waarschijnlijk een verhoging van het kindgebonden budget. Op 9 oktober 2015 heeft De Hoge Raad bekend gemaakt dat deze bij de draagkrachtberekening moet worden meegenomen van de alimentatie ontvanger.
 • Hoe kan ik de alimentatie verlagen?
 • Als u redenen heeft om de alimentatie te verlagen, dan kan dit op twee manieren; in goed overleg met uw ex-partner of met behulp van een advocaat. Wanneer je in overleg met uw ex probeert om nieuwe afspraken te maken, dan is het belangrijk dat er goed contact tussen jullie is. Je moet uw expartner vertrouwen dat hij/zij niet alsnog het LBIO naar u toestuurt.
 • Mijn ex-partner vraagt mijn inkomensgegevens op voor een nieuwe berekening moet ik daaraan meewerken?
 • Indien overleg niet mogelijk is of u niet meewerkt kan uw expartner ook een advocaat inschakelen. De advocaat van uw expartner zal gegevens bij u opvragen. U bent niet verplicht om ergens aan mee te werken, maar wij raden dit wel aan. Het daarnaast verstandig om een eigen advocaat in de arm te nemen om een tegenberekening te maken. De advocaat van de ex gaat tenslotte voor hem/haar aan de slag en zal de alimentatie zoveel mogelijk in zijn/haar voordeel proberen te berekenen. Wij werken al meer dan 10 jaar samen met de advocaten uit ons netwerk en brengen u graag in contact met onze advocaten om u te helpen bij een nieuwe berekening
 • Mijn ex heeft een hoger inkomen gekregen. Kan ik een verhoging/verlaging aanvragen?
 • Wijzigingen die invloed hebben op het inkomen zijn een goede reden voor het aanpassen van de alimentatie. Door de uitspraak van De Hoge Raad op 9 oktober 2015 is een herberekening in veel gevallen zinvol. De Hoge Raad heeft aangegeven dat het kindgebonden budget niet van de aliminetatiebehoefte van het kind mag worden afgetrokken. Het kindgebonden budget moet daarentegen worden meegenomen in de berekening van de draagkracht van de alimentatie ontvangende ouder. Daarnaast zijn herberekeningen ook in de volgende situaties zinvol: verandering van inkomen, verandering van de omgangsregeling, opnieuw trouwen, een kind erbij krijgen en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij een herberekening worden de situaties van beide partijen opnieuw bekeken. Daarom is het belangrijk om alle wijzigingen die er in de loop der jaren zijn geweest op een rijtje te zetten. Pas dan kunt u bekijken of er een verhoging/verlaging mogelijk is.
 • Ik ben ontslagen, wat nu met de alimentatie?
 • De omstandigheden van u of uw ex-partner kunnen veranderen. Ontslag is één van de gebeurtenissen, die kunnen leiden tot een alimentatiewijziging. Wanneer u door ontslag fors op uw inkomen moet inleveren, dan heeft dit gevolgen voor uw draagkracht. Het is dan mogelijk de rechter te verzoeken een lagere alimentatie vast te stellen. Bij ontslag kijkt een rechter kritisch of u niets te verwijten valt. Het is zinloos op uw werk moedwillig de kantjes eraf te lopen om ontslagen te worden. Een verlaging van de alimentatie zal op die manier nooit toegekend worden. De rechter houdt bij een verzoek tot wijziging rekening met alle inkomsten, die u redelijkerwijs kunt verwerven. Met andere woorden hij kijkt of u in staat bent met uw opleiding en werkervaring een nieuwe baan te krijgen op uw oude salarisniveau. Wanneer u een parttime baan accepteert of een baan, die beduidend minder betaalt, dan moet u hier voor strikt noodzakelijke redenen hebben. Heeft u geen geldige redenen, dan zal uw wijzigingsverzoek worden afgewezen.
 • Ik ben ontslagen en heb een afkoopsom ontvangen. Wat moet ik doen bij een herberekening?
 • De vergoeding, die u bij ontslag als gouden handdruk ontvangt, wordt niet gezien als inkomen maar als vermogen na de echtscheiding. Het gerechtshof heeft echter in een arrest al eens bepaald, dat het inkomen niet alles bepalend is. Een man die op basis van zijn inkomen over onvoldoende draagkracht beschikte, moest toch kinderalimentatie betalen. Volgens de rechter mag je van een vader verwachten, dat hij bijdraagt in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn minderjarige kind. Bij onvoldoende draagkracht zit er niets anders op dan in te teren op het vermogen.
 • Mijn ex-partner krijgt een bijstandsuitkering, moet ik nu meer alimentatie betalen?
 • Zodra men een bijstandsuitkering aanvraagt, kijkt de Sociale Dienst of de hoogte van de alimentatie die men ontvangt correct is. Ontvangt men geen of te weinig alimentatie dan spreekt de Sociale Dienst de alimentatieplichtige ex-partner aan voor het tekort. De Sociale Dienst zal u ook benaderen in het geval u uw partner geen alimentatie meer betaalt en daardoor in de situatie komt dat een bijstandsuitkering moet aanvragen. Het heeft geen zin afspraken te maken over een te lage of geen alimentatie om zo aanspraak te kunnen maken op een hogere bijstandsuitkering.
 • Hoe gaat alimentatie en co-ouderschap samen?
 • Ouders die na een echtscheiding het co-ouderschap aangaan, kiezen ervoor de praktische en financiële zorg zoveel mogelijk gelijkwaardig te verdelen. In het algemeen gebeurt dit op een fiftyfifty basis. Wanneer er een behoorlijk verschil tussen de inkomens van de ex-partners zit, kunnen zij kiezen voor een andere verdeelsleutel. Bij co-ouderschap zijn de ex-partners vaak nog ‘on speaking terms’. Zij maken dan zelf afspraken over de financiële kant van de verzorging van de kinderen. Komt u er samen niet uit, dan stelt de rechter alsnog de kinderalimentatie vast.
 • Co-ouderschap en de kinderbijslag?
 • Bij co-ouderschap hebben beide ouders recht op de helft van de kinderbijslag. In geval van betaling van kinderalimentatie is het belangrijk de onderlinge afspraken over kinderbijslag hierbij te betrekken. De kinderbijslag wordt namelijk verrekend bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie.
 • Ik heb een omgangsregeling, wat zijn nu zorgkosten?
 • Voor 1 januari 2013 kon men 5 euro per dag in mindering brengen dat uw kind(eren) bij u verbleven. Na deze datum zijn het zorgkosten geworden. Dit is een percentage in de berekening voor kinderalimentatie.
 • Welk percentage voor zorgkosten moet ik aanhouden?
 • Dit is afhankelijk hoe uw omgangsregeling eruit ziet. Op 9 oktober 2015 heeft De Hoge Raad bekend gemaakt dat het kindgebonden budget wordt meegenomen bij de berekening van de draagkracht van de alimentatie ontvangende ouder. Dit geldt voor zaken vanaf 1 januari 2013. Afhankelijk van de draagkracht en behoefte kan de alimentatiebetalende ouder per 1 april 2013 in aanmerking komen voor een zorgkorting van 15 tot maximaal 30 procent. De zorgkorting vervangt de omgangskosten van €5 per dag.
 • Hoe berekent een rechter de partneralimentatie?
 • Partneralimentatie komt om de hoek kijken, wanneer de inkomens van beide partners tijdens het huwelijk, behoorlijk verschillen. U bent vrij afspraken te maken over de hoogte van de partneralimentatie. Deze afspraken moeten vervolgens in een echtscheidingsconvenant vastgelegd te worden. Wordt u het niet eens, dan zal de rechter zich hierover uitspreken. Een rechter hanteert bij het vaststellen van alimentatie uitgangspunten zoals vastgelegd in de Trema-normen: behoefte: welk bedrag is er nodig om de levenstandaard zoals die tijdens het huwelijk was voort te zetten?; verdiencapaciteit: aanwezigheid van eigen inkomsten of de mogelijkheid (op termijn) zelf inkomen te verdienen; draagkracht: hoeveel kan er volgens een draagkrachtberekening maximaal betaald worden.

Social media