Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen een vergoeding voor werkzaamheden en gemaakte kosten overeenkomstig de richtlijnen van de belastingdienst zoals opgenomen in de statuten onder Artikel 4a.

Artikel 4a:

1. De leden van het bestuur genieten geen marktconforme beloning voor hun werkzaamheden, doch hebben ieder jaar recht op een beloning in de vorm van een vrijwilligersvergoeding voor de in de uitoefening van hun functie verrichte werkzaamheden.

2. De hoogte van de lid 1 gemelde vergoeding is gelijk aan het bedrag van de jaarlijkse (onbelaste) vrijwilligersvergoeding zoals vastgesteld door de Belastingdienst, tenzij door het bestuur anders is overeengekomen.

 3. Indien een bestuurslid afziet van de beloning zoals hiervoor vermeld, zal het bedrag, waarvan wordt afgezien, worden aangemerkt als gift aan de stichting.

Social media