Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024
Raad voor kinderbescherming ter zitting: top of flop?

Bij sommige zittingen is er iemand van de raad voor de kinderbescherming (verder: de raad) aanwezig. Rechters hechten veel waarde aan het advies van de raad, en in veel gevallen wordt dat advies ook gevolgd. De vraag is of het de zaak wel goed doet

lees meer


Kinderalimentatie – nieuwe richtlijnen

Sinds 1 april 2013 zijn er nieuwe richtlijnen (van de Werkgroep Alimentatienormen) met betrekking tot het berekenen van de kinderalimentatie. De bedoeling is dat het daarmee eenvoudiger en eerlijker is geworden. Is dat in de praktijk ook zo?

lees meer


Vechtscheidingen – wie doet er wat aan?

Recent is de ‘vechtscheiding’ weer een aantal keer in de media geweest. De Vijfde Dag, Hollandsche Zaken (met mijn kantoorgenoot mr. Sardjoe), Eén Vandaag, de kranten, en op 10 oktober 2013 zal Zembla een uitzending wijden aan de vechtscheiding.

lees meer


Omgangsproblemen met kinderen van 12 jaar of ouder: wat te doen?

Problemen over de omgang zijn vaak al lastig genoeg. Het wordt nog moeilijker als een kind van 12 jaar of ouder aangeeft geen contact met u te willen. Wat kunt u dan het beste doen?

lees meer


Rechters: laat u horen en wees kritisch!

Op dit moment toert het toneelgezelschap NUHR (met Viggo Waas, Peter Heerschop en Joep van Deudekom) met de vermakelijke voorstelling ‘Het werkt wel’. Zo succesvol als die voorstelling is, zo weinig verheffend verlopen de procedures in het familierecht. ‘Het werkt niet’ zou daarop een toepasselijke titel zijn.

lees meer


Omgangshuis: noodzakelijk kwaad of waardevol?

In Nederland wordt in sommige zaken gebruikt gemaakt van een ‘omgangshuis’. Wat is een omgangshuis, waarom zijn er omgangshuizen, waar zitten ze, hoe werken ze en is het verstandig of daar je kind te gaan zien?

lees meer


Het werk niet !

Op dit moment toert het toneelgezelschap NUHR (met Viggo Waas, Peter Heerschop en Joep van Deudekom) met de vermakelijke voorstelling ‘Het werkt wel’. Zo succesvol als die voorstelling is, zo weinig verheffend verlopen de procedures in het familierecht. ‘Het werkt niet’ zou daarop een toepasselijke titel zijn.

lees meer


Eindejaars/nieuwjaarstips !

Zo aan het einde van het jaar wordt er door menigeen teruggeblikt op de afgelopen periode. Laat ik dat bij deze ook eens doen, en u wat tips voor het nieuwe jaar meegeven.

lees meer


Nieuwe wetgeving – iets voor u?

U heeft ongetwijfeld gehoord van de nieuwe wetgeving die per 1 maart 2009 in werking is getreden. Daar is nog geen jurisprudentie over, de praktijk zal moeten uitwijzen hoe de nieuwe wetgeving zijn uitwerking zal krijgen. De bedoeling is in ieder geval wel, dat de niet verzorgende ouder een grotere rol en een sterkere juridische positie krijgt. In welke situaties kunt u daar wat aan hebben?

lees meer


Advocaten, specialisme, kosten en procedures

Indien ouders uit elkaar gaan, zullen een aantal zaken moeten worden geregeld. Komt u er in onderling overleg niet uit, dan heeft u een advocaat nodig. In bepaalde zaken (echtscheidingen) is een advocaat sowieso verplicht, omdat de zaak bij de rechtbank moet worden aangebracht.

lees meer


Kinderalimentatie II

In de vorige column heb ik in grote lijnen uiteengezet hoe de alimentatie wordt berekend. In deze column zal ik wat dieper ingaan op de (noodzaak van) bewijsstukken en zal ik wat meer specifieke tips geven. Daarbij volg ik de stappen uit de vorige column.

lees meer


Kinderalimentatie I

Kinderalimentatie en omgang staan los van elkaar. U kent vast wel de uitdrukking ‘kinderalimentatie is geen kijkgeld’. Wel of geen omgang, wel of geen draagkrachtruimte, juridisch gezien staan deze zaken los van elkaar.

lees meer


Ontzeggingsgronden II

In mijn vorige column heb ik aangegeven welke ontzeggingsgronden er zijn en hoe daar in de praktijk mee wordt omgegaan. De conclusie was dat er met die ontzeggingsgronden niet zo strikt wordt omgegaan, en dat het daarom in uw belang is om eerst te bekijken op welke grond een beroep wordt gedaan, om vervolgens gericht verweer te kunnen voeren.

lees meer


Ontzeggingsgronden I

In veel omgangsprocedures wordt met modder gegooid, worden beschuldigingen geuit en wordt een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Hoe kunt u daar het beste mee omgaan?

lees meer


Geen erkenning: toch rechten en verplichtingen

Hoe vaak hoor je niet dat de vader een kind niet heeft erkend, of niet heeft kunnen erkennen? Dat betekent echter niet dat er geen mogelijkheden zijn om te kijken naar (het recht op) een omgangsregeling en/of een informatieregeling. Aan de andere kant geeft het de verplichting, indien daar om wordt verzocht, om bij te dragen in de kosten van het kind.

lees meer


Aangifte doen en het opnemen daarvan

Stel, u wilt aangifte doen van een valse aangifte (artikel 188 SR) of van onttrekking aan het gezamenlijk gezag (artikel 279 SR) omdat de omgangsregeling niet wordt nagekomen. U gaat naar het politiebureau, u legt de situatie uit en u wilt dat de agent de aangifte opneemt. Vervolgens blijkt de agent in kwestie de aangifte niet te willen opnemen en verwijst hij u door naar een advocaat. 

lees meer


Naamswijziging: hoe zit het nu precies?

Een verzoek tot naamswijziging wordt ingediend bij het Ministerie van Justitie. Het verzoek moet worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger (dat is meestal de gezaghebbende ouder), samen met degene van wie de naam wordt gevraagd. Wanneer beide ouder het gezag hebben, dienen beide ouders het verzoek tot naamswijziging te ondertekenen.

lees meer


Wat te doen bij kinderontvoering?

Het zijn lastige kwesties: zaken waarin een kind wordt meegenomen naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Oftewel, kinderontvoering! Wat kunt u het beste doen als u vermoedt dat zoiets staat te gebeuren, en wat kunt u het beste doen als het echt gebeurt? 

lees meer


Succes in de informatiezaak!

In deze zaak wilde een niet met het gezag belaste vader informatie van de school hebben over zijn dochter. De school weigerde de verzochte informatie te verstrekken zodat ik namens de vader een verzoekschrift heb ingediend.

lees meer


Succes vervangende erkenning

Stel, u heeft uw kind niet erkend. Nadat uw relatie is geëindigd wilt u uw kind alsnog erkennen, maar de moeder wil daaraan niet de vereiste medewerking verlenen. Wat moet u doen om alsnog tot erkenning te kunnen overgaan?

lees meer


Een eenzijdig verzoek tot gezamenlijk ouderlijk gezag indienen: kan dat?

Stel, u heeft de wens samen met de moeder (die alleen het gezag heeft) het gezamenlijk ouderlijk gezag te gaan uitoefenen. Dat is geen probleem indien de moeder daaraan haar medewerking wil verlenen. In dat geval kan een gezamenlijk gelijkluidend verzoek bij de griffie van het kantongerecht of een verzoek bij de rechtbank worden ingediend. Maar hoe zit het als de moeder geen medewerking wenst te verlenen?

lees meer


Valse beloftes

In onze praktijk komt het helaas regelmatig voor dat de niet-verzorgende ouder veel kansen laat liggen op goede contacten met zijn kinderen. Hij wacht te lang voordat hij eindelijk inziet dat zijn ex-vrouw van plan is het contact tussen hem en de kinderen (voorgoed) te verbreken. De vader laat zich te vaak aan het lijntje houden door de moeder.

lees meer


Kort Geding procedure in het omgangsrecht

Een kort geding procedure is een snelle procedure. Omdat het geen bodemprocedure is (ook wel een verzoekschriftprocedure) is het zaak om goed te bekijken wat wel en niet mogelijk is als zich een spoedeisende situatie voordoet. In een kort geding procedure kan geen definitieve regeling worden vastgelegd. Wel kan een partij tot nakoming van gemaakte afspraken worden veroordeeld of kan een voorlopige regeling worden vastgesteld. Hierna volgt een kort overzicht van een drietal kort geding procedures die, afhankelijk van de omstandigheden in de zaak, kans van slagen hebben. Met als voornaamste doel: controle behouden.

lees meer


Geen tijd te verliezen

Levensgevaarlijk vind ik het. Tijdsverloop vanaf het moment dat er geen (volledige) omgangsregeling meer wordt nageleefd.

lees meerSocial media