Gelijkwaardig ouderschap na scheiding
21 September 1989 - 21 September 2024

Klacht instanties

Deze pagina gaat over klachten richting instanties zoals Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg alsmede instellingen voor pleegzorg, van een (medisch) kinder(dag)verblijf, van een (semi-)residentiële instelling of kindertehuis, van een deskundigenbureau (pedagoog, psycholoog, psychiater).

Mocht je met instanties in aanraking komen dan zijn deze verplicht jou de klachtenprocedure te overhandigen. Dit moeten zij doen voordat eigenlijk het onderzoek begint. Nu kan men zich voorstellen dat je bij de huisarts dit niet doet tijdens een consult maar eigenlijk moet dit toch gebeuren.
Kom je in aanraking met de Raad voor de Kinderbescherming, op verzoek van de rechter, dan moeten zij dit wel doen, doen zij dit niet, vraag ernaar tijdens het eerste gesprek. Dan is de sfeer meestal nog goed

Bij jeugdzorg ligt dit iets anders omdat deze onder de verantwoording van de gemeente valt waarin de minderjarige woont, het z.g.n. woonplaatsbeginsel. Roep je de hulp in van jeugdzorg dan kom je terecht bij de instantie die jou is toegewezen door de gemeente. Deze bureau's hebben meestal een interne klachtenprocedure. Vraag ernaar.
Mocht men het niet eens zijn met de voorgestelde hulp door de gemeente, dan kan men in eerste instantie terecht bij de betreffende gemeente. Kom je er dan nog niet uit of er wordt niet geluisterd naar jou, dan kun je naar de rechter om jou de geschikte hulp te bieden. In het linker menu staan diverse folders hierover.

Wie kan er klagen:
Eigenlijk iedereen die nauw betrokken is bij een minderjarige.

Waarover kan men klagen:
Schending van de privacy.
Dit kan als jou huisarts bv. gegevens doorgeeft aan derden zonder jou toestemming, zoals een hulpverlener. Aan de Raad voor de Kinderbescherming mag hij dit wel, op grond van art. 1:240 BW:

Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot geheimhouding is verplicht kan, zonder toestemming van degene die het betreft, aan de raad voor de kinderbescherming inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht voor de uitoefening van de taken van de raad.

Onjuiste bejegening.
Soms wil iemand uw kind perse alleen spreken. Als u dat niet goed vindt verbiedt u het. Ook een kind heeft recht op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, en dat bent u als u dat wilt. U bent niet verplicht wie dan ook binnen te laten, geen leraar, geen raadsmedewerker, geen gezinsvoogd, geen politie (alleen met huiszoekingsbevel), geen maatschappelijk werker, geen wie dan ook. “Wij hebben altijd het tweede gesprek bij de mensen thuis,” “wij brengen altijd een huisbezoek aan nieuwe leerlingen,” is geen reden om iemand binnen te laten die u niet binnen wilt hebben.
Als er teveel aangedrongen wordt, dien dan een klacht in over bejegening. Ook wanneer u het oneens bent met een behandeling van uw kind en u wordt aan het lijntje gehouden, is dat klachtwaardig.
Over de rapportage.
Beter geschreven over het ontbreken van stukken, bepaalde onwaarheden die bewezen kunnen worden of verdraaide feiten, over de opstelling van een rapport of hoe dit tot stand gekomen is. Ga niet klagen over het advies of de conclusie, dit verlies je altijd, maar klaag erover dat het advies of conclusie niet overeen komt met hetgeen er in het rapport staat.
Over het gebrek aan informatie. Dit komt vooral voor bij scholen of huisarts als je erom vraagt.
Hebt u er schriftelijk op gewezen bij het concept-rapport (dat u tijdig vooraf behoort in te zien), dat het niet klopt en de rapporteur verandert niets, of voegt uw schrijven alleen als uw commentaar.
Over ontbreken van informatie.
Scholen hebben nogal de onhebbelijkheid om hun eigen regels  op te stellen als het gaat om de informatie aan de niet-verzorgende ouder te geven. Huisartsen kunnen er ook een houtje van vooral als je geen gezag hebt. Voor beide heeft de stichting dwaze vaders voorbeeldbrieven beschikbaar en kun je opvragen.
Voor alle anderen geldt dat je inzage in het dossier kunt krijgen, meestal is dit pas nadat een procedure is beëindigd maar dit mag je al van te voren vragen. Vraag naar alle stukken, ook de z.g.n. werkaantekeningen of kantlijnaantekeningen van de medewerker persoonlijk. Zo krijg je een beter zicht op alles.

Hoe dient u  een klacht in:
1. Vraag een kopie van het volledige dossier op, inclusief ‘professionele werkaantekeningen’ en contactjournaal voorzien van namen van personen en inhoud van gesprekken.
2. Lees het klachtreglement goed door. Hierin vindt u o.a. het adres waar u de klacht naar toe moet sturen, hoe de procedure verloopt, of er een hoorzitting komt en binnen hoeveel tijd de commissie een uitspraak doet.
3. Schrijf een duidelijke, zakelijke brief. Vermijd uitingen van boosheid, zodat niemand kan denken dat uw boosheid het probleem is, in plaats van bijv. de bejegening door de hulpverlener. Beschrijf chronologisch wat er gebeurd is.
Eindig uw brief altijd met:
Kort samengevat bevat mijn klacht de volgende punten:
                        - onheuse bejegening
                        - weigering inzage in dossier
                        - hulpverleningsplan niet op tijd klaar.
Laat uw brief ter controle aan een vertrouwenspersoon lezen. Voor een buitenstaander is uw klachtbrief altijd minder duidelijk dan u zelf denkt.
4. Bewaar een kopie van de brief en zorg voor een ontvangstbevestiging.

Waar kan ik terecht:
- voor overheids instanties bij de nationale ombudsman, echter eerst als u de hele procedure heeft doorlopen.
- voor jeugdzorg/jeugdhulp bij de betreffende gemeente of instantie die u of uw kind helpt.
- voor de medische wereld bij het tuchtcollege, is wel een heel zware procedure en u heeft hulp nodig.
- voor scholen bij directeur en schoolbestuur.

Heel belangrijk:
- neem een vertrouwenspersoon mee naar gesprekken, bv. van het AKJ.
- onderteken geen machtigingen voor informatie aan derden.
- laat u niet aan het lijntje houden bij de behandeling van klachten, wijs op de termijnen.
- mocht uw zaak bij de rechter liggen, geef inzage in de klachtprocedure en vraag om voorlopige aanhouding totdat uw klacht is behandeld.

In de linkerkolom staan diverse links naar sites en brochures.

Social media